گواهینامه ها

 

Untitled-2                                   Untitled-3                                  Untitled-5

گواهینامه آبکاری پلاستیک                                             کسب مقام اول در مسابقه خوردگی                                 چهاردهمین کنگره خوردگی

 

 

 

                             Untitled-6                                                                  Untitled-6

..                           چهاردهمین سمینار مهندسی سطح                                                                        چهاردهمین سمینار مهندسی سطح

 

 

 

                              Untitled-4                                                               Untitled-7

..                             عضو تیم استاندارد ملی و بین المللی ISO                                                          کنگره بین اللملی مهندسی متالورژی ایران

 

 

 

                               Untitled-8                                                            Untitled-8

..                                   نوآوری و خلق مدل کسب و کار                                                                              اصول و فنون مذاکره

 

 

 

                                Untitled-8                                                        Untitled-8

..                تهیه و تدوین اظهار مامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی                                             مدیریت مداومت کسی و کار

 

 

 

                               Untitled-8                                                         Untitled-8

..                            اصول نامه نگاری اداری و گزارش نویسی                                                            استراتژی بازاریابی و فروش محصولات