آزمایشات خوردگی

اثر سطح کاتد در خوردگی گالوانیکی

 

هدف از آزمایش اثر سطح کاتد در میزان خوردگی گالوانیکی نشان دادن وسعت سطح در میزان جریان خوردگی گالوانیکی در اتصال دو فلز به یکدیگر است. برای دریافت فایل مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

downalod-pdf

 

 

 

 

 

پیل اختلاف دما یا پیل حرارتی

هدف از انجام آزمایش پیلهای اختلاف دما یا پیلهای حرارتی بررسی اثر دما بر روی خوردگی یک فلز در یک الکترولیت با ترکیبات مشخص ولی در دو دمای مختلف می باشد. برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

downalod-pdf

 

 

 

 

 

خوردگی گالوانیکی

هدف از آزمایش خوردگی دو فلزی یا گالوانیکی نشان دادن اثرات زوج گالوانیکی در خوردگی فلزات و بررسی برخی از پارامترهای موثر است. برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

downalod-pdf

 

 

 

 

 

اثر اکسیژن در خوردگی آهن در آب

هدف از این آزمایش: بررسی نقش و اهمیت وجود اکسیژن در رابطه با خوردگی آهن در آب. برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

downalod-pdf

 

 

 

 

 

آهنگ غوطه وری یا کاهش وزن

هدف از آزمون کاهش وزن، اندازه گیری کمی آهنگ خوردگی بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد. برای دریافت فایل مربوطه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

downalod-pdf