مقالات نشریه داخلی

بررسی اثر زبری زیرلایه بر رفتار سایش در دمای بالای پوشش الکترولس نیکل-فسفر

محمد قادری*، سید محمود منیر واقفی و علی سعیدی

 

چکیده

در این مطالعه پوشش الکترولس نیکل –فسفر بر دو نوع زیرلایه ماسه پاشی شده و الکتروپولیش شده در شرایط یکسان آبکاری شده است. نمونه ها در دمای C˚۴۰۰ به مدت یک ساعت در کوره تحت عملیات آنیل قرار داده شده است. آزمون سایش در دمای ˚C250 تحت بار اعمالی ۱۰ نیوتن در سرعت m.s-15/0 و مسافت ۳۰۰ متر به روش پین روی دیسک انجام شدند. بررسی ریخت شناسی و رفتار سایش نمونه ها توسط میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) به همراه آنالیز طیف سنجی پراش انرژی پرتو اشعه ایکس (EDX) انجام شده است. نتایج نشان می دهد سایش در نمونه های الکترولس Ni-P از نوع سایش چسبان می باشند و نرخ سایش با کاهش زبری زیرلایه کاهش می یابد. همچنین با کاهش درصد فسفر، نرخ سایش کاهش می یابد.

 

کلمات کلیدی:

الکترولس، Ni-P، سایش، دمای بالا، ماسه پاشی، الکتروپولیش، سختی، سایش چسبنده.

 

 

Effect of roughness substrate on High-temperature wear behavior of electroless nickel-phosphorus coating

 

Mohammad ghaderi*, seyed mahamoud monirvaghefi, Ali saeedi

ABSTRACT: In this study, coating electroless nickel-phosphorus on two types substrate of sand-blast and Electropolishing in terms of the same plating. The samples were annealed on 400˚C for one hour in oven heat treatment. The pin-on-disk wear tests were carried out at 250˚C under normal load of 5N and sliding speed of 0.5 m/s for sliding distance of 300 meters. Investigation morphology and samples wear behavior by Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy analysis (EDX). The results show the wear of electroless Ni-P is a type of wear abrasion and Wear rate decreased with decreasing substrate roughness. Also, By reducing the amount of phosphorus, reduced wear rates.

KEYWORD: Electroless Ni-P coating, high temperature wear, sand-blast, electropolish, hardness, abrasive wear.

.

downalod-pdf

.

.

.

.

.بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش الکترولس NiBدر دمای۶۰۰C

 

محمد قادری*، محسن رضا قلی زاده، سید محمود منیر واقفی

 

چکیده

در این تحقیق رفتار اکسیداسیون پوشش الکترولس Ni-B بر روی فولاد CK45 با استفاده از دستگاه TGA در دمای °C600 ارزیابی شد. نمونه ها بعد از فرایند آبکاری در دمای °C400 به مدت یک ساعت عملیات حرارتی شد. نرخ افزایش دما °C/min5 و مدت قرار گیری نمونه در دمای ایزوترم حدود ۳ ساعت و گاز ورودی دستگاه اکسیژن انتخاب گردید. با توجه به داده های دستگاه و همچنین تصاویر SEM از سطح مقطع پوشش‌ها نشان داد که پوشش در زمان های حدود ۹۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ ثانیه تحت تاثیر دما و اکسیداسیون دچار ترک شده و میزان و شیب تغیییرات وزن با شدت بیشتری تغییر کرده است. در نهایت میزان تغییرات وزن پس از آزمون mg 2/14 بوده است و درصد کل اکسید شدن پوشش بعد از آزمون حدود ۴% می‌باشد. به علت سختی بالای پوشش HV1001085، تنش داخلی زیاد باعث شکست قسمتهایی از فصل مشترک پوشش و زیرلایه شده است.

 

کلمات کلیدی: پوشش الکترولس، Ni-B، اکسیداسیون، TGA، ایزوترم.

 

 

Oxidation behavior of electroless Ni-B coatings at 600 °C

Mohammad Ghaderi*, Mohsen Rezagholizadeh, Seyed Mahmoud monir Vaghefi

Abstract: In this study the oxidation behavior of electroless Ni-B coatings on steel CK45 was evaluated using TGA at 600 °C. Samples after the plating process heat treated at 400 °C for an hour. The rate of temperature increase 5 °C/min and the duration of sample isotherm temperature at about 3 h and Oxygen was selected as the gas input TGA. According to data sets and also SEM images of cross-sections of the coatings showed that coatings at about 9,000 and 12,000 seconds influenced by temperature and oxidation have been crack and the amount and slope of weight more drastically changed in diagram TGA. The amount of change in weight after testing was 14 mg and the percent oxidation of the coating after the test was about 4%. Due to the high hardness of the coating HV1001085, high internal stresses causing failure part of the interface between coating and substrate.

Keyword: electroless coating, Ni-B, oxidation, TGA, isotherm.

.

downalod-pdf

 

 

.

.

.

.

.